چشمهایتان را کمی نوازش دهید!

گاهی لازمه که به چشمامون یه استراحت بدیم اونم با یه تصویر قشنگ بعده کلی پشت کامپیوتر نشستن!!

قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه‌ی اشکال ...! به به! نیشخند

/ 7 نظر / 21 بازدید
سارا

هه [نیشخند] رنگ اوریف لیمه که [خنده]

پدر

به به...به به...[گل]